Vanishing Point

Vanishing Point | Pastel | 9 x 12